Moderná laboratórna diagnostika na Slovensku

Za posledných 20 rokov sa toho v laboratórnej diagnostike na Slovensku veľa zmenilo. Vytvorením veľkých laboratórnych celkov – centrálnych laboratórií – ktoré zväčša prevádzkujú súkromné spoločnosti úzko zamerané na laboratórnu diagnostiku, sa zmenil pohľad na túto oblasť zdravotníctva.

Nová štruktúra trhu so sebou priniesla nárast investícií do budovania moderných laboratórií, ich technologického vybavenia a do zvyšovania odbornosti zdravotníckych pracovníkov. Pacienti sa tak dnes dostávajú k výsledkom v kratšom čase a ich liečba je cielenejšia ako kedysi. Modernizácia so sebou priniesla aj špeciálne vyšetrenia, ktoré dovtedy neboli dostupné.

Podobným systémom moderných centralizovaných laboratórií funguje laboratórna diagnostika vo vyspelých krajinách (Nemecko, Francúzsko, Škandinávia) už niekoľko rokov. Napríklad v porovnaní s krajinami V4 je Slovensko v tejto oblasti jednoznačným lídrom. Môžeme teda povedať, že slovenská laboratórna diagnostika je na svetovej úrovni a zavádza vyšetrenia, ktoré sú atraktívne aj pre zahraničné trhy.

V najväčších slovenských laboratóriách ročne spracujú:

 • 60 miliónov výsledkov vyšetrení
 • 8 miliónov vzoriek biologického materiálu
 • 6 miliónov žiadaniek na laboratórne vyšetrenie

Jedna skúmavka o vás v laboratóriách povie takmer všetko

Laboratórna diagnostika prepája všetky medicínske odbory a je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí medicíny. Odborníci v laboratóriách musia byť pripravení analyzovať vzorky pre vášho všeobecného lekára, internistu, onkológa alebo gynekológa a navyše musia sledovať najnovšie technológie, metódy a svetové trendy. Cholesterol, hladina cukru či tukov, markery onkologických ochorení, enzýmy, hormóny, poruchy chromozómov, zmeny v bunkách tkanív – to je len zlomok z toho, na čo všetko sa pozerajú a vyšetrujú laboratóriá. Bez modernej laboratórnej diagnostiky by sa medicína, obrazne povedané, vrátila do čias stredoveku.

Najväčší komplex medicínskych laboratórií v strednej a východnej Európe sa nachádza v Bratislave. Pod jednou strechou na ploche viac ako 5000 m2 tu vyšetrujú vzorky biologického materiálu v rámci biochémie, hematológie, imunológie, genetiky, sérológie, virológie, bakteriológie, parazitológie, mykológie, cytológie a histológie.

Čo vyšetrujú jednotlivé odbory

 SkúmaVzorkyVyšetreniaDiagnózy
Biochémiakoncentrácie rôznych chemických látok, hormónov, enzýmov
v telesných tekutinách
krv, moč, stolica, prípadne iný materiál (napr. močové kamene, punktát z kĺbu)približne 1000 parametrov (napríklad cholesterol, enzýmy, minerály, špecifické proteíny, zápalové markery, glukóza, lipidy, onkomarkery, hormóny)všetky ochorenia, najmä ochorenia srdca, obličiek, kostí, nádorové, zápalové ochorenia, ochorenia tráviaceho traktu, metabolické ochorenia, ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním (napríklad štítna žľaza, nadobličky a pod.)
Hematológiapočty krvných buniek, zmeny ich tvaru, funkcie
a poruchy zrážanlivosti krvi
krvnumerická cytológia (skúma počet krviniek)
a cytomorfológia (mikroskopické skúmanie buniek), vyšetrenie zrážanlivosti krvi
málokrvnosť (anémia), poruchy počtu bielych krviniek, určenie krvných skupín a podskupín, krvácavé stavy, skúmanie protilátok, ktoré môžu znamenať rôzne vážne diagnózy
Genetikazmeny na úrovni chromozómov uložených
v jadre buniek, génov, teda úsekov jednotlivých chromozómov a samotnej kyseliny deoxyribonukleovej (DNA), ktorá je nositeľkou všetkých genetických informácií
krv, tkanivo, plodová vodacytogenetická analýza, molekulovocytogenetická analýza (FISH), molekulovogenetická analýza, molekulárna biológia, sekvenovanie novej generácievrodené dedičné ochorenia, nádorové ochorenia, ktoré sa prejavujú zmenami chromozómov nachádzajúcich sa v jadre buniek (leukémia, rakovina prsníka), mnohopočetný myelóm, lymfóm, solídne tumory, neplodnosť, poruchy reprodukcie, vývojové poruchy plodu pred narodením, mentálna retardácia
Imunológiafunkciu imunitného systému a jeho poruchy, ktoré predstavujú alergie alebo autoimunitné ochoreniakrv, tkanivonepriama imunofluorescencia, ELISA, vyšetrenie protilátok pomocou biočipu a komponentovej diagnostiky, prietoková cytometriaimunopatologické ochorenia (roztrúsená skleróza, reumatoidná artritída), nedostatočná imunita, autoimunitné ochorenia (psoriáza, celiakia), alergie, imunologicky podmienené poruchy reprodukcie, antifosfolipidový syndróm
Cytológiaštruktúru a pôvod buniek na mikroskopickej úrovnistery, sekréty, telové tekutinycytologické vyšetrenia krčka maternice konvenčnou a LBC metódou, imunohistochemické vyšetrenia (p16, Ki67) z LBC, punkčná aspiračná a exfoliatívna cytológia, vyšetrenie cytobloku, vyšetrenie high-risk HPV, cytologické vyšetrenia pre samoplatcovcysty, lézie vaječníka, prsnej a slinnej žľazy, lézie štítnej žľazy, ochorenia močového mechúra, ochorenia dýchacích ciest. Cytológia sa využíva najmä v prevencii rakoviny krčka maternice – v tomto prípade ide o preventívne vyšetrenie, nie o finálne stanovenie diagnózy.
Biopsianenádorové a nádorové zmeny tkanív rôznych orgánovtkanivá ženských pohlavných orgánov, prsníkov, gastrointestinálneho, endokrinného, lymfatického systémuhistologické vyšetrenia tkanív, imunohistochemické vyšetreniahistológia je nezastupiteľná pri konečnom a definitívnom stanovení diagnózy, hlavne pri nádorových ochoreniach
Mikrobiológiapatogénne baktérie, vírusy, mikroskopické huby a parazity, ktoré spôsobujú rôznorodú škálu ochorenívýter, punktát, exudát, laváž, spútum, sekréty, krv, stolica, moč, likvor

k metódam priameho dôkazu prítomnosti patogénneho mikroorganizmu patrí mikroskopia, kultivácia, PCR (polymerázová reťazová reakcia) a dôkaz antigénu, metódy nepriameho dôkazu detegujú odpoveď imunitného systému na patogénne mikroorganizmy; čiže ide o dôkaz protilátok, ktoré stanovujeme napr. nepriamou imunofluorescenciou, enzýmovými imunoanalýzami, chemiluminiscenčne alebo elektrochemiluminiscenčnebakteriálne, vírusové, mykotické a parazitárne infekcie
Toxikológiaprítomnosť a účinky chemických látok na organizmuskrv, moč, žalúdočný výplach, tkaniváchromatografické metódy: kvapalinová alebo plynová chromatografia (umožňujú nájsť aj také látky, na ktoré bežná imunochémia nestačí), hmotnostná spektrofotometria, atómová absorpčná spektrofotometriaotravy liekmi, užívanie drog, otravy ťažkými kovmi

Cesta biologického materiálu

Pod biologickým materiálom rozumieme krv, moč, stolicu, tkanivo, mozgovomiechový mok, kostnú dreň, cytologický ster z krčka maternice, bioptický materiál (odobratý punkciou alebo počas operačného zákroku), výtery, plodovú vodu, choriové klky z placenty, výpotky a iné.

1. Vyšetrenie u lekára

Lekár po dôkladnom zvážení a posúdení zdravotného stavu pacienta rozhodne o tom, aké vyšetrenia sú vhodné na správnu diagnostiku ochorenia či určenie liečby pacienta.

2. Inštrukcie a príprava

Lekár poučí (Nalačno? Posediačky?) a pripraví (Bude to bolieť? Má to vedľajšie účinky?) pacienta na odber materiálu.

3. Odber materiálu

Lekár alebo zdravotná sestra odoberú/prijmú od pacienta biologický materiál a vypíšu žiadosť o laboratórne vyšetrenie, tzv. žiadanku.

Pri niektorých typoch vyšetrení je mimoriadne dôležité, kto realizuje odber. Napríklad pri testoch pohlavia plodu by sa vzorka mohla kontaminovať mužským, plodu nevlastným pohlavným chromozómom Y, čo by mohlo úplne pomýliť výsledky. Vzorku krvi preto pri týchto vyšetreniach musí odoberať výlučne žena.

4. Uskladnenie a presun

Materiál po dočasnom uskladnení putuje z ambulancie do laboratória, ktoré je schopné vykonať požadované vyšetrenie. Materiál musí byť hneď po odbere bezchybne uchovaný. Nesmie zmrznúť, ani byť vystavený teplu. Napríklad krv treba spracovať do 4 hodín, inak je riziko, že vzorka bude znehodnotená. Zvozy biologického materiálu do laboratória od lekára zabezpečujú väčšinou samotní poskytovatelia laboratórnej diagnostiky. Na to, aby bol materiál v bezpečí, využívajú počas prevozu chladiace termoboxy. Najväčšie laboratóriá na Slovensku zamestnávajú viac ako 100 vodičov, ktorí sú denne v teréne po celom Slovensku.

Navštevujú lekárov, zberajú vzorky a doručujú výsledky. Pri zvoze biologického materiálu využívajú špeciálne chladiace boxy s automatickým monitorovaním teplôt. Tá v boxe nesmie klesnúť, ani stúpnuť, pod ani nad istú hranicu. Monitorovací systém zaznamenáva teploty v čase a je nastavený tak, aby pracovníka v prípade potreby upozornil na zmenu teploty. Vďaka GPS navigácii v autách a inteligentnému riadiacemu systému v laboratóriu laboranti navyše vedia, kedy sa majú pripraviť na nové vzorky. Systém pomáha efektívnejšie plánovať kapacity odborníkov aj technológií a skrátiť tak čas na stanovenie výsledkov.

5. Kontrola materiálu

Po prijatí vzoriek v laboratóriách prebieha kontrola:

 • označenia
 • nalepenia kódov
 • správnosti žiadanky
 • množstva materiálu
 • vhodnosti skúmaviek
 • dodržania predanalytických podmienok

6. Laboratórna analýza

Po overení kvality vzorky postupuje biologický materiál na laboratórnu analýzu. V tých najväčších laboratóriách sa len veľmi málo analýz vykonáva manuálne. Väčšinou prebieha diagnostika na počítačmi riadených plnoautomatických analyzátoroch.

Najväčšie slovenské laboratórium disponuje aj plnoautomatickou laboratórnou linkou, ktorá dopravuje skúmavky k jednotlivým analyzátorom. V cytologickej diagnostike využíva počítačom asistovanú mikroskopiu, keď cytologický preparát vyhodnotí najskôr počítač. Na celý proces dohliada niekoľko desiatok erudovaných laboratórnych pracovníkov.

7. Výsledok a jeho interpretácia

Výsledok laboratórnej analýzy určuje v závislosti od typu vyšetrenia automatický analyzátor alebo človek. Stanovenie konečného výsledku a jeho odsúhlasenie však v laboratóriu prechádza vždy rukami skúseného odborníka – lekára alebo laboratórneho diagnostika erudovaného vo svojej špecializácii.

Najväčšia slovenská laboratórna sieť zamestnáva vo svojich prevádzkach:

 • 66 lekárov (vysokoškolské vzdelanie II. st. v doktorskom študijnom odbore všeobecné lekárstvo)
 • 92 laboratórnych diagnostikov (vysokoškolské vzdelanie II. st. v skupine študijných odborov prírodné vedy)
 • 369 laborantov (stredná zdravotnícka škola alebo I. a II. st. vysokoškolského vzdelania – vyšetrovacie metódy v laboratórnej medicíne)

8. Oznámenie výsledku

Po ukončení analýzy systém automaticky odosiela lekárovi výsledok do chorobopisu pacienta v prípade, že lekár/nemocnica a laboratórium sú prepojené cez svoje informačné systémy. Výsledok môže byť doručený ordinujúcemu lekárovi aj prostredníctvom tzv. klientskej zóny, kde nájde všetky výsledky vyšetrení, ktoré indikoval, spolu s históriou vyšetrení jeho pacientov (systém funguje na podobnom princípe ako internetbanking, prístupy doň sú chránené bezpečnostnými certifikátmi).

Vzorový výsledok laboratórnej analýzy

Pri rutinných a niektorých špeciálnych vyšetreniach putuje výsledok ihneď po jeho stanovení lekárovi elektronicky, teda v ten istý deň. Na druhý pracovný deň prichádza výsledok vyšetrenia lekárovi aj v tlačenej papierovej forme. Niektoré špeciálne vyšetrenia si na analýzu vyžadujú viac času. Súvisí to so zložitejšou prípravou vzorky na analýzu (napr. genetické vyšetrenie z amniocentézy), s počtom vzoriek alebo s časovo náročnou analýzou či jej interpretáciou (napríklad histologické vyšetrenia).

Laboratórna diagnostika
bez hraníc

Úroveň laboratórnej diagnostiky na Slovensku dnes dosahuje najvyššie štandardy vyspelého sveta. Vďaka množstvám a komplexnosti vyšetrení, ktoré sa denne v najväčších laboratóriách realizujú, možno efektívne zlepšovať technológie a zavádzať nové vyšetrenia, ktoré pred rokmi v našej krajine neboli dostupné. Moderná laboratórna diagnostika sa neobmedzuje hranicami štátov. Nielenže sú dnes na Slovensku dostupné vyšetrenia, ktoré boli doteraz samozrejmosťou len v zahraničí, ale platí to aj naopak. Aj slovenské laboratóriá realizujú pre pacientov a lekárov zo zahraničia také vyšetrenia, ktoré v ich krajine nie sú dostupné (alebo len obmedzene).

Napríklad test na neinvazívne prenatálne vyšetrenie chromozómových porúch plodu z krvi matky (Downov syndróm, Edwardsov syndróm a Patauov syndróm) zavádzajú v spolupráci so slovenským laboratóriom Medirex do praxe aj laboratóriá v zahraničí. TRISOMY test je dnes dostupný pre tehotné ženy v Česku, Maďarsku, Chorvátsku, Rusku, Bulharsku, Gruzínsku či Indii. Vzorky prichádzajú do Bratislavy v špeciálnych skúmavkách letecky. Do 5 dní Medirex stanoví výsledky vyšetrení a posiela ich prostredníctvom elektronickej aplikácie späť odosielateľovi vzorky, ktorý môže byť prakticky kdekoľvek na svete.

Financovanie laboratórnej diagnostiky

Služby laboratórnej diagnostiky na Slovensku sú hradené predovšetkým z verejného zdravotného poistenia.

V praxi to funguje tak, že:

 • lekár laboratórne vyšetrenia pre svojich pacientov objedná (vypíše žiadanku)
 • laboratórium ich vyšetrí
 • náklady s tým spojené za svojich poistencov následne uhradia zdravotné poisťovne

Aby bolo toto fungovanie efektívne:

 • lekár by mal pre svojich pacientov žiadať optimálne množstvo vyšetrení (menej duplicitných a redundantných vyšetrení),
 • laboratórium by ich malo vyšetriť v čo najkratšom čase a za čo najmenej peňazí (viac vyšetrení v tom istom čase, s využitím tej istej technológie a toho istého spotrebného materiálu znižuje cenu a čas stanovenia výsledkov),
 • s dodržiavaním preskripčných opatrení, ktoré stanovujú zdravotné poisťovne (vyšetrenie môže indikovať iba lekár s určitou špecializáciou).

V posledných rokoch narastá dopyt po inovatívnych laboratórnych vyšetreniach zavádzaných nad rámec zdravotných poisťovní. Takéto vyšetrenia sa robia na priamu žiadosť pacienta a ten si ich následne hradí sám.

Pozerali ste si už niekedy výsledok laboratórneho vyšetrenia? Možno vám ho lekár dal k nahliadnutiu. V spodnej časti výsledkov nájdete aj orientačnú sumu vyšetrenia, teda koľko peňazí putovalo na vaše vyšetrenie z verejného zdravotného poistenia, do ktorého prispievate.

 

Vzorový výsledok laboratórnej analýzy

Novinky

Všetky novinky