Rakovina prsníka

Rakovina prsníka je v súčasnosti najčastejším onkologickým ochorením žien na Slovensku aj na svete. Počet týchto diagnóz každoročne rastie a zároveň sa znižuje aj vek žien, u ktorých sa ochorenie prejaví a diagnostikuje. Je to veľký epidemiologický, sociálny a spoločenský problém. Vďaka laboratórnej diagnostike dokážu patológovia v prípade rakoviny prsníka určiť presný histologický typ nádoru, jeho rozsah a tzv. prediktívne faktory (ER, PR, Ki67, HER2, p53). Sú to kľúčové informácie pre onkológa na zvolenie čo najvhodnejšej a najúčinnejšej liečby pacienta.

Typ diagnostiky:

biopsia (vrátane peroperačnej biopsie) + imunohisto-chémia (diagnostika prediktívnych faktorov) a molekulárna patológia

Ako prebieha biopsia:

Vzorka prechádza zložitým systémom spracovania, aby ho patológ mohol preskúmať vo svetelnom mikroskope.

Ako prebieha imunohistochémia:

Pri karcinómoch prsníka sa vyšetruje prítomnosť špecifických receptorov pomocou imunohisto- chemického vyšetrenia. To využíva reakciu protilátok, ktoré sa po kontakte so špecifickým receptorom v chorom tkanive vizualizujú tak, aby sa dali vyhodnotiť vo svetelnom mikroskope.

Novinky

Všetky novinky