"
Návrat na prípadové štúdie

Šigelóza – ojedinelý prípad hnačkového ochorenia spôsobeného Shigella dysenteriae

Symptómy: Hnačky, zvýšená teplota, bolesti brucha, kašovitá až vodnatá stolica stolica s prímesou hlienu, často aj krvi.

Klinický nález: 9-ročný chlapec bol v polovici apríla 2016 ošetrený u svojho detského obvodného lekára pre dva dni trvajúce bolesti brucha sprevádzanými riedkymi až vodnatými stolicami s prímesou krvi. Teplota bola zvýšená, od 37 – 38 C. V ambulancii boli realizované odbery na štandardné biochemické a hematologické analýzy. Okrem zvýšenej hodnoty CRP boli ostatné laboratórne parametre v norme. Dieťaťu bola ordinovaná symptomatická terapia, lokálne dezinficienciá a odporúčaný diétny režim

Laboratórna diagnostika: Z výteru z rekta bola kultivačne zistená prítomnosť baktérie patriacej do rodu Shigella, ktorú sme na základe jej biochemickej aktivity identifikovali ako Shigella dysente-riae, ktorá sa vyskytuje v stredoeurópskom priestore veľmi raritne. O neobvyklom kultivačnom náleze laboratórium bezodkladne upovedomilo ošetrujúceho obvodného pediatra. Vzhľadom na pretrvávajúce ťažkosti bola pri kontrolnom vyšetrení ordinovaná už aj cielená antibiotická liečba podľa citlivosti kmeňa. Prvý kontrolný výter z rekta po ukončení ATB terapie bol pozitívny, ale ďalšie tri výtery s odstupom 2 dní už boli negatívne. Zároveň došlo k ústupu subjektívnych ťažkostí a poklesu CRP.

Diagnóza: Šigelóza alebo bacilárna úplavica je akútna bakteriálna črevná infekcia spôsobená niektorým zo štyroch druhov rodu Shigella.Na Slovensku je to druh Shigella flexneria Shigella sonnei s výskytom prvého druhu v posledných rokoch. Ostatné dva druhy, Shigella boydii a Shigella dysenteriae, sa vyskytujú len výnimočne, skôr ako importované nákazy z rozvojových krajín tropických a subtropických oblastí. Na rozdiel od ostatných bakteriálnych črevných infekcií, ako sú salmonelózy, kampylobakteriózy, yersiniózy, ktorých zdrojom nákazy môžu byť aj rôzne zvieracie druhy, u šigelózy je jediným prameňom nákazy človek. Ochorenie sa prenáša predo-všetkým rukami kontaminovanými zvyškami stolice, preto patrí do skupiny tzv. „chorôb špinavých rúk“, ale aj kontaminovanou vodou a mechanickým prenosom hmyzu.

Záver: Napriek skutočnosti, že gastroenteritídy spôsobené baktériou Shigella dysenteriaesú považované za ochorenia vyskytujúce sa v rozvojových krajinách, ako je Egypt a India, je možné sporadicky sa s nimi stretnúť aj vo vyspelých krajinách, medzi ktoré sa radí aj Slovensko. V prípade 9-ročného chlapca nešlo o klinicky závažné ochorenie, k ústupu subjektívnych ťažkostí došlo do týždňa. Epidemiologickým šetrením sa nepodarilo odhaliť zdroj nákazy. V prípade chlapca mohlo ísť aj o importovanú nákazu.

Novinky

Všetky novinky