Môže si pacient vybrať laboratórium, ktoré bude analyzovať jeho vzorku?

Štandardne má každý lekár, prípadne ambulancia či nemocnica, uzatvorenú zmluvu s laboratóriom, ktoré analyzuje odberový materiál. Pacient má však právo požiadať lekára, aby vzorku jeho biologického materiálu zaslal do ním vybraného laboratória, pokým takéto vyšetrenie dané laboratórium vykonáva. Existujú však špecifické vyšetrenia, ktoré realizujú len niektoré laboratóriá na Slovensku. V tomto prípade je výber laboratória limitovaný realizáciou daných vyšetrení.

Môže pacient požiadať o laboratórne vyšetrenia bez toho, aby navštívil svojho lekára?

V prípade, že si chce pacient dať dobrovoľne vyšetriť biologický materiál – na vlastnú žiadosť, bez odporúčania lekára – tieto vyšetrenia nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a musí si ich pacient hradiť v plnej výške sám. V takom prípade môže pacient navštíviť vybrané laboratórium, v ktorom si nechá odobrať biologický materiál (alebo ho so sebou prinesie), a po konzultácii s odborníkom mu požadované vyšetrenia laboratórium zrealizuje a následne mu aj výsledky vyšetrenia vydá. Laboratórium v takom prípade nezodpovedá za interpretáciu výsledkov realizovaných vyšetrení.

Aké vyšetrenia mi prepláca poisťovňa a aké si musím hradiť sám?

Služby laboratórnej diagnostiky na Slovensku sú hradené predovšetkým z verejného zdravotného poistenia, aj keď v posledných rokoch narastá dopyt po inovatívnych laboratórnych vyšetreniach zavádzaných mimo úhrady zo zdravotných poisťovní. Takéto vyšetrenia sa robia na priamu žiadosť pacienta a ten si ich hradí sám.

Je limitované množstvo laboratórnych vyšetrení, ktoré prepláca poisťovňa pacientovi?

Indikovanie laboratórneho vyšetrenia je v rukách ošetrujúceho lekára. Ten najlepšie pozná zdravotný stav pacienta a vie vyhodnotiť, koľko a aké laboratórne vyšetrenia sú potrebné na správne stanovenie diagnózy a následné určenie liečby. V praxi sa však musia lekári riadiť takzvanými indikačnými obmedzeniami, ktoré stanovujú zdravotné poisťovne. Tie určujú, aké vyšetrenia a v akej frekvencii môže lekár pre pacienta žiadať. Napríklad všeobecný lekár nemôže indikovať genetické testy. O tie žiada laboratórium klinický genetik.

Sú slovenské laboratóriá rovnako kvalitné ako tie v zahraničí?

Laboratórna diagnostika na Slovensku je dnes na úrovni vyspelého sveta. Najväčšie laboratóriá zlepšujú technológie a zavádzajú nové vyšetrenia, ktoré pred rokmi u nás neboli dostupné. Slovenské laboratóriá dokonca vedia ponúknuť zahraničiu také vyšetrenia, o ktoré je záujem celosvetovo.

Aká je štandardná lehota dodania výsledkov laboratórneho vyšetrenia?

Čas dodania výsledkov laboratórneho vyšetrenia závisí od urgencie prípadu a náročnosti vyšetrenia. Výsledky bežných biochemických analýz sú lekárovi známe aj do 4 hodín, urgentné analýzy sú realizované v priebehu niekoľkých hodín či minút. Ide najmä o situácie, kedy rozhodnutie o ďalšom postupe v zdravotnej starostlivosti ovplyvňuje výsledok z laboratória – napríklad pri peroperačnej biopsii sa pacientovi v umelom spánku odoberie časť tkaniva na laboratórnu analýzu. Na základe výsledkov z analýzy sa potom lekár v operačnej sále rozhoduje o ďalšom postupe.

Nenašli ste odpoveď?

Napíšte nám

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov